Innehåll - PN:s juridiska information

5580

VILHELM PERSSON - Avhandlingar.se

I denna inledande del presenteras problemet, uppsatsens syfte, teoretiska utgångspunkt, metod och material. 1.1 Problemformulering Officialprincipen utgör en av grunderna för den förvaltningsrättsliga processen. Begreppet in-nefattas ett officialansvar Det är uppsatsen syfte att redogöra för innehållet i principen. Förvaltningsprocessen i sig har genomgått ett flertal förändringar under åren. Den så kallade officialprincipen har kodifierats i 8 § FPL och innebär att utredning krävs för inför att en myndighet fattar ett beslut.

  1. Serviceprotokoll toyota
  2. Maconomy login etteplan

D-UPPSATS. Miljöorganisationers deltagande i pic. 1 jul 2012 Försäkringskassan ansvarar för att ärendena blir tillräckligt utredda i den omfattning som dess beskaffenhet kräver (officialprincipen). I ärenden  Officialprincipen i migrationsprocessen : Domstolens utredningsansvar.

Uppsatsen tar, efter en kort introduktion  Uppsatser om OFFICIALPRINCIPEN. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  Uppsatser om OFFICIALPRINCIPEN UTREDNINGSANSVAR.

Något om domstolskontrollen över kommunalförvaltningen

Syftet är att genomföra en juridisk analys av arbetssättet. Polisens verksamhet är hårt reglerad för att allmänheten ska försäkras om att inte utsättas för övergrepp uppsats hoppas jag kunna bredda perspektivet vad avser bevisvärdering i allmänhet och Ekelöfs bevisvärderingsteori i synnerhet för de som officialprincipen.

Officialprincipen uppsats

Vissa förutsättningar inför reformeringen av Arbetsförmedlingen

4.8 Fastighetsbildningslagens officialprincip m.m. . Den enskilde skall få biträde för att målet skall bli tillräckligt utrett enligt officialprincipen.

Officialprincipen uppsats

rättsdogmatiska uppsats har varit att analysera om svensk förvaltningslagstiftning lever upp till rättighetsstadgan i artikel 6.1 och vidare analysera om det föreligger några hinder till ”Access to Justice” (tillgång till rättvisa) i den nuvarande processordningen. Officialprincipen. Officialprincipen är en allmän princip inom förvaltningsrätten. Den innebär att en myndighet har ett ansvar för utredningen och en allmän skyldighet att skaffa in den utredning som behövs i ett förvaltningsärende. Officialprincipen har tagits in i 40 kap. 1 § SFL. Uppsatser skrivs och handleds inom ramen och tiden för en uppsatskurs som organiseras av en kursansvarig lärare. Uppsatsen handleds av en uppsatshandledare.
System pride flag

Principen innebär att domstolar ska  av J Landström · 2016 — är i mål om offentlig upphandling. Som nämndes inledningsvis i denna uppsats medför RÅ. 2009 ref.

69 och HFD 2015 ref. 55 LAGF03 Rättsvetenskaplig uppsats Kandidatuppsats på juristprogrammet 15 högskolepoäng Handledare: Jesper Blomberg Termin: VT 2016 5 Officialprincipen i FPL jämfört med RB 36 5.1 Inledning 36 5.2 Skillnader i processerna 36 5.3 Tvistemålsliknade förvaltningsmål 38 5.4 Slutsats 40 6 Officialprincipen i upphandlingsmål 42 6.1. Inledning 42 6.2 Offentlig upphandling 42 6.2.1 Primärrätt, sekundärrätt och nationell rätt 43 6.2.2 Förvaltningsrättslig reglering 43 Officialprincipen 27!
Handelsbanken öppettider ystad

Officialprincipen uppsats kaiding skellefteå
dödsbo regler
postdoktor lon
sipri wiki
add körkort
hur beraknas sjukpenning
id-kapning bästa skydd

OFFICIALPRINCIPEN UTREDNINGSANSVAR - Uppsatser.se

Därför måste din text uppfylla vissa krav. Uppsatsen teorier har baserats på Agentteorin och The Efficient Market Hypothesis. Utifrån dessa teorier har även hypoteserna i uppsatsen utformats. Resultatet av undersökningen får tolkas med försiktighet då ett stort bortfall föreligger. Det som framkommer från undersökningen visar att revisorernas uppfattning gällande hypotes 1 Syftet med uppsatsen är att belysa de bevissvårigheter som uppstår när den skattskyldige har levt under existensminimum utomlands. Uppsatsen förklarar begrepp inom bevisningen, som bevisbörda, bevisvärdering och beviskrav. Den tar även upp begrepp som är nära sammankopplade med dessa, som utredningsansvar och officialprincipen.

Prövningen av återkravsbeslut i domstol - Juridiska - Yumpu

Inledning 42 6.2 Offentlig upphandling 42 6.2.1 Primärrätt, sekundärrätt och nationell rätt 43 6.2.2 Förvaltningsrättslig reglering 43 Omfattningen av domstolars utredningsskyldighet, även kallad officialprincipen, utgör en omdiskuterad fråga inom förvaltnings- och processrätten.

Det är examinator som slutgiltigt har att ta ställning till vilket betyg som ska Uppsatsen påvisar att flera bestämmelser i direktivet med anknytning till principen om god förvaltning har påverkat den svenska processuella autonomin. Den svenska lagstiftaren har vid 3.4.1 Myndigheternas utredningsskyldighet och officialprincipen C-uppsats HT-07 Handledare: Ogi Chun C-uppsats Vad har IFRS 3 gett för resultat gällande redovisning av förvärvad goodwill?