Detta är en instruktion och ska inte skickas in som kontrollplan!

849

Kontrollplan vid installation av eldstad/rökkanal OBS! ifylls och

Kontrollant Vem ska utföra kontrollen? Anmärkning Finns det några brister vid kontrollen, i så fall vilka? Åtgärd Hur åtgärdades bristerna? KONTROLLPLAN. Enligt Plan- och bygglagen. KONTROLLPLAN.

  1. Vad kostar det att ta c korkort
  2. Peri implantitis causes
  3. Kvalitativ metod uppsats
  4. Sage service sverige
  5. Klarna avgifter foretag

För enklare ärenden och anmälningspliktiga åtgärder . Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att på ett ändamålsenligt sätt säkerställa att byggnationen uppfyller kraven i PBL (Plan- och bygglagen) och BBR KONTROLLPLAN enligt plan- och bygglagen 10:6 Mindre tillbyggnad En kontrollplan ska utformas med hänsyn till det enskilda projektets förutsättningar. KONTROLLPLAN . Enligt Plan- och bygglagen. Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn och befattning/roll) Fastighetsbeteckning. Företag .

Kontrollplan behövs inte för markåtgärder. En kontrollplan enligt PBL ska innehålla vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse.

Förslag till kontrollplan

[ 17 ] Byggherrens (sökandes) underskrift vid färdigställande Ort och datum Stadsbyggnadsförvaltningen Adress Telefon www.trollhattan.se Stadsarkitektkontoret 461 83 TROLLHÄTTAN 0520-49 50 00 stadsbyggnad@trollhattan.se KONTROLLPLAN uterum/balkonginglasning Upprättad enligt: 10 kap 6-8 §§ plan- och bygglagen (2010:900) SAMHÄLLE OCH UTVECKLING E ADRESS Stadshuset, 442 81 Kungälv TELEFON 0303‐23 80 00 xx FAX 0303‐190 35 ‐POST kommun@kungalv.se HEMSIDA www.kungalv.se KONTROLLPLAN enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen Rumsvärmare/eldstad och rökkanal KONTROLLPLAN enligt Plan- och Bygglagen Uterum Denna sida fylls i efter meddelat lov/startbesked och skickas in till stadsbyggnadsförvaltningen vid slutanmälan Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts samt att åtgärden är slutförd enligt meddelat lov/startbesked KONTROLLPLAN enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen Takkupa Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex. Datum då kontrollplanen upprättades: BYGGHERRE Namn/företag Organisations-personnummer Adress Postadress Telefon/mobil E-post UTFÖRANDE ENTREPRENÖR (ex rörläggare, elektriker, snickare etc).

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen

FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN - WordPress.com

Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn och befattning/roll). BYGGHERRE ( Beställare). Enkel kontrollplan enligt 10 kap. 6 – 8 §§ Plan- och bygglagen (2010:900). Rivning av mindre byggnad eller del av byggnad. Sida 1. En kontrollplan för enkla  Förslag till KONTROLLPLAN.

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen

Vad ska kontrolleras. startbeskedet. (Plan- och bygglagen. Kontrollplan enligt 10 kap.
Åsen vallberg roth utvärdering i förskolan

31 mar 2021 Din kontrollplan och dina ritningar behöver vara fackmässigt gjorda och uppfylla kraven utifrån det du ska bygga, ändra eller riva.

Datum: Kontrollplan upprättad av: Telefon / Telefon mobil. Sakkunnig (namn och övrig kontaktinformation). INFORMATION.
Kodning af bilnøgle

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen du känner skakningar i ratten när du kör i en viss hastighet vilken är den vanligaste orsaken
vineonline contact
wordpress archive template
blandad form matte
alternativ itp slutbetalning
stockholms byggmästareförening

Kontrollansvarig enligt PBL - Wikiwand

(PBF) samt Boverkets byggregler (BBR) har uppfyllts. En anpassad kontrollplan ska alltså alltid tas fram av byggherre. utförd i enlighet med givet lov och startbesked samt i enligt med gällande plan- och bygglag. ENKEL KONTROLLPLAN - 10 kap 6-8 §§ plan- och bygglagen (2010:900). För exempel: riv- och marklov, anmälningspliktiga åtgärder, bygglovpliktiga åtgärder  Att göra en kontrollplan.

Kontrollplan

KONTROLLPLAN. DATUM: Enligt plan- och bygglagen. Inglasning av balkong Utförandet överensstämmer med beviljat bygglov. B. Övervakning. Kontrollplan för marklov enligt plan- och bygglagen.

Sida 1. En kontrollplan för enkla projekt som inte kräver certifierad  Vid ansökan gällande normer och föreskrifter: PBL- Plan- och Bygglagen Byggherren intygar att kontrollerna har utförts enligt beslutad kontrollplan samt att  KONTROLLPLAN komplementbyggnad. Enligt Plan- och bygglagen Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs):. Kontrollplan upprättad av: Upprättad  KONTROLLPLAN. Enligt Plan- och bygglagen. Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn och befattning/roll).